Change language
Crna Gora > Plaćene reportaže> Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge - BENCOM DOO

Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge - BENCOM DOO

O nama
Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi osnovano je 1994. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću za oblast računovodstva, knjigovodstva, finansija, revizije, konsultantskih i poslovno-pravnih usluga. Image


Svoj rad temelji na načelima Međunarodnog računovodstvenog standarda, Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i Međunarodnog standarda vizije, donetim od strane Međunarodne Federacije Računovođa (IFAC), Zakona o računovodstvu i reviziji i Kodeksa etike za računovođe i ostalim važećim zakonskim propisima, uz predanost visokim poslovnim standardima.

“Bencom” d.o.o. se bavi poslovima računovodstva i finansija, odnosno pružanjem usluga finansijskog knjigovodstva, vođenja poslovnih knjiga, sastavljanjem finansijskih izveštaja, blagajničkog poslovanja, obračuna poreza i doprinosa, zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i savetodavnim poslovima.                 “Bencom” d.o.o. Herceg Novi

Pravne usluge obuhvataju pripremanje osnivačke dokumentacije i sprovođenje kompletne registracije privrednih subjekata kod nadležnih državnih organa, usluge iz domena radnih odnosa kao i sastavljanjem opštih akata i pravilnika privrednih društava i preduzetnika.

Pored konsultantskih usluga koje se odnose na pitanja vezana za svakodnevno poslovanje iz oblasti prava, “Bencom” klijentima nudi i konsultantske usluge na duži vremenski period iz oblasti računovodstva i poreza, kao i uslugama tumačenja zakonskih i poreskih propisa. Image

Vizija
Ostati vodeća domaća revizorska i računovodstvena agencija na teritoriji Crne Gore, koja će svojim radom doprineti razvoju revizorske funkcije kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Projektovanje korporativnog rasta i raznolikosti, koji predstavljaju sredstvo za unapredjenje postojećeg poslovanja i aktivno širenje na nova područja delovanja, kao i kreiranje novih mogućnosti i izazova, kako za individualni profesionalni razvoj, tako i za napredak društva u celini.

Misija
Graditi dugoročne odnose sa klijentima na obostrano zadovoljstvo, potpomognute kadrovskim resursima, profesionalnim metodama rada i širokom lepezom usluga.

Strategija
Pružati najbolje usluge u oblasti računovodstva, knjigovodstva i revizije, te na taj način steći poverenje i poštovanje klijenata i poslovnih partnera, potpomognuto radnom sredinom u kojoj je poštovanje univerzalno, timski rad rutina, marljivost podržana, usavršavanje trajno i etika neupitna.

Istorijat
Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi osnovano je 18. aprila 1994. godine u Herceg Novom.
    
U početku, delatnost je obavljana u okviru stambenog prostora, sa jednom prostorijom opremljenom kao kancelarijski prostor. Radilo se na jednom personalnom računaru. Nakon druge godine i povećanja obima posla i broja klijenata, kancelarija je preseljena u veći, iznajmljen poslovni prostor a sa povećanjem obima posla, povećavana je i oprema. Uposleno je još četiri radnika u stalni radni odnos.
U proteklom periodu Društvo je sa kompletnim raspoloživim resursima u potpunosti odgovorilo na vanredne uslove hiper-inflacije, kao i u čitavom periodu tranzicije privrede koju su pratile brojne promene zakonskih propisa, uskladjivanja sa Zakonom o preduzećima 1996. godine, kao i Zakona o privrednim društvima 2002. godine i uvodjenja Zakona o PDV-u.

Godine 1996. broj zaposlenih se uvećava za još tri stručna lica, dva za rad na računaru u oblasti knjigovodstva, a jedan obavlja aministrativne poslove platnog prometa. Svakako i oprema se progresivno uvećava.

Tokom 1997. godine, s obzirom na potrebe naših klijenata sa područja Igala, otvara se nova poslovna jedinica u Igalu.

Narednih deset godina broj klijenata se konstantno uvećavao i danas iznosi tri stotine i četrnaest. Sa povećanjem broja klijenata uvećavao se i broj zaposlenih, odnosno njihova kvalifikaciona struktura, uz modernizaciju kompletne tehnike.

Konačno, 01. januara 2008. godine, kolegijum se seli u sopstveni poslovni prostor u Igalu, u ulici Prizrenska 19.
Danas je Poslovni centar Igalo organizovan na 650 m2 prema najsavremenijim standardima, što podrazumeva optičke veze, digitalnu telefonsku centralu, dizel agregat, automatski sistemi za grejanje i hlađenje, obezbeđenje i video nadzor, salu za konferencije i sastanke i parking mesta.

Opremljen je najsavremenijom mrežnom računarskom opremom a za potrebe elektronske komunikacije, u direktnoj internet vezi sa svojim komitentima, državnim institucijama i poslovnim bankama.

Način poslovanja
Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi je svojom dugogodišnjom praksom u radu sa klijentima kreirao poseban način poslovanja koji obezbeđuje visok kvalitet usluge.

Uvažavajući poslovne potrebe naših klijenata, poslovanje se zasniva na brzini odgovora agencije na potrebe klijenata, uz konstantnu razmenu potrebnih informacija između državnih institucija, poslovnih banaka i poslovnih partnera.

Cilj agencije je da brigu o finansijskom poslovanju preuzme na sebe i da klijentu pruži potpunu sigurnost u pogledu zakonskog poslovanja. Pored garantovane usluge usklađene sa zakonskim propisima, u svom radu pratimo i sve savremene publikacije i propise koji su važni za naše klijente, čime pružamo pravovremenu informaciju o novostima bitnim za poslovanje naših klijenata.

Sa svakim klijentom stvaramo posebnu komunikaciju i neku vrstu identifikacije sa problemima i potrebama firme. Tim pristupom možemo pružiti jasnu i preciznu podršku i na najbolji način izaći u susret njihovim potrebama.

Obrada dokumentacije vrši se na 35 računara, uz posedovanje odgovarajućih sertifikata i licence od strane »Microsoft«-a.
Kao rezultat petnaestogodišnjeg poslovanja i brojnih unapređivanja, u saradnji sa klijentima razvili smo izuzetno kvalitetan softver i pouzdan programski paket za računovodstvo i obradu podataka.

Ljudski resursi
“Bencom” d.o.o. ima trideset i osam stalno zaposlenih radnika, od kojih je većina sa završenom visokom i višom školom, ekonomske struke. Članovi našeg tima poseduju višegodišnje iskustvo u oblasti računovodstva i revizije.

Celokupan tim nudi profesionalni pristup i saradnju zasnovanu na stručnosti i preciznosti.
Visoki stepen specijalizacije održavamo organizovanjem različitih oblika stručnog usavršavanja, čime možemo udovoljiti visokim zahtevima privrede i razvijati poslovanje na odgovarajuće visokom nivou.

U okviru “Bencom”-a radi i pet studenata na master studijama koji osiguravaju dugoročnu stabilnost preduzeća i respektabilnu perspektivu preduzeća.

Kontakt